МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР ВИДИН

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население  99 000 човека. Тя е част  от Еврозона “ Дунав – ХХІ  век “, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.
Съгласно националната здравна карта МБАЛ “ Св. Петка “ АД гр Видин е лечебно заведение с областни функции
Болницата има над 100 годишна история. Тя е създадена на база временни правила за устройството  на медицинското управление на Република България непосредствено след  Руско – турската освободителна войната. С писмо за откриване на Първостепенните Окръжни Болници през м. юни 1879г., са открити болниците в градовете : София, Варна, Русе Велико Търново и Видин.
Многократно разширявана и пристроявана през годините, в нея постепенно се разкриват основните отделения. Тя се състои от основен корпус – блокове – “А”,”Б”, “В“ и “Г”, където са разположени и голяма част от отделенията. В отделни сгради, на павилионен принцип са обособени следните отделения:   отделение по пулмология и фтизиатрия и  Кожно-венерологично отделение. В най–старата сграда на болничното заведение са разположени отделението по Нефрология и диализно лечение и Психиатрично отделение. За нуждите на лечебното заведение са изградени и следните структури: централна  стерилизационна, парова станция, кислородна и вакум инсталации.

Изпълнителен директор на болницата е д-р Виолета Дочкова
Зам. директор Медицински дейности - д-р Лъчезар Блажев

На основание ЗЛЗ и  Наредба № 49 / 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико – социални грижи, на МЗ е утвърдена следната структурата на МБАЛ “ Св. Петка “ АД гр Видин , както следва :

 1. Консултативно - диагностичен блок , включващ:
  1. Приемно – консултативни кабинети
  2. Диагностични кабинети, както следва :
   „Сектор за неинвазивна функционална диагностика на сърдечно съдовата система” с:
   1. кабинет ехокардиография;
   2. кабинет ЕКГ;
   3. кабинет Холтер иВелоергометрия;
   4. кабинет по Неврология и Електрофизиология;
   5. кабинет горна ендоскопия;
   6. кабинет долна ендоскопия;
   7. Боронхологичен кабинет;
   8. кабинет за функционално изследване на дишането
   9. кабинет по ехография
  3. Клинико – диагностични структури:
   1. Клинична лаборатория с функционално обособени сектори, както следва:
    • приемане и обработка на материал за хематология и морфология;strong>
    • клинична химия;
    • хемокоагулация;
    • химични и цитологични изследвания на урина;
    • високо специализирани изследвания.
   2. Микробиологина лаборатория
    • сектор диагностика на туберкулоза
    • сектор неспецифична флора
  4. Отделения без легла
   1. Отделение по образна диагностика
   2. Отделение по физикална и рехабилитациионна медицина
   3. Отделение по обща и клинична патология
   4. Отделение по съдебна медицина
   5. Отделение по трансфузионна хематология
   6. Отделение по Спешна медицина
   7. ТЕЛК
 2. Стационарен Блок, включващ:
  1. Отделение по анестезиология и интензивно лечение с  6 легла
  2. Отделение по хирургия с 34 легла
   1. Обща хирургия - 22
   2. Септична хирургия - 8
   3. Детска хирургия – 4
  3. Отделение по акушерство и гинекология с 38 легла
   1. Гинекология– 7
   2. Патологична бременност – 7
   3. Родилни - 12
   4. Неонатология– 12
  4. Отделение по ортопедия и травматология с 10 легла
  5. Отделение по ушно-носно-гърлени болести с 7 легла
  6. Отделение по очни болести с 5 легла
  7. Първо отделение по вътрешни болести -  с дейности по кардиология и ревматология  с 35 легла
   1. Кардиология – 25
   2. Интензивни – 6
   3. Ревматология – 4
  8. Второ отделение по Вътрешни болести -  с дейности по гастроентерология, ендокринология и хематология  с  31 легла
   1. гастроентерология – 23
   2. ендокринология и болести на обмяната – 6
   3. клинична хематология – 2
  9. Отделение по пневмология и фтизиатрия с 32 легла
   1. Пневмология – 25
   2. Фтизиатрия– 7
  10. Отделение по нефрология и диализно лечение с 8 легла
  11. Отделение по нервни болести с 26 легла
  12. Отделение по педиатрия с 30 легла
   1. Детски кърмачески – 13
   2. Детски вътрешни –12
   3. Гастроентерология – 0
   4. Детски инфекция – 5
  13. Отделение по Кожни и венерически болести с 8 легла
  14. Отделение по психиатрия с 30 легла
   1. Общо профил – 25
   2. Сектор повишена сигурност – 5

  Общ брой легла за активно лечение в МБАЛ” Света Петка “АД гр Видин – 300 легла.

 3. Административно стопански блок
  1. Отдел Човешки ресурси и организация на РЗ
  2. Счетоводство
  3. Отдел Информационен
  4. Болнична аптека
  5. Помощни и обслужващи дейности
  6. Звено централна стерилизационна

Според изискванията на здравната реформа  и след  извършената акредитация  на лечебното заведение е присъдена акредитационна оценка  „Много добър „  за срок от 3 години. МБАЛ „ Света Петка „ АД гр. Видин има издадено Разрешително за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 41 / 17.01.2010г.
Основна цел на МБАЛ “ Света Петка “ АД гр Видин е да предлага на равнището на добра медицинска практика следните видове медицински дейности :

 1. Високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.
 2. Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ в областта на следните основни медицински специалности :
  1. Вътрешни болести;
  2. Ревматология;
  3. Кардиология;
  4. Пневмология и фтизиатрия;
  5. Хирургия;
  6. Ортопедия и травматология;
  7. Анестезиология и интензивно лечение;
  8. Акушерство и гинекология;
  9. Неонатология;
  10. Нервни болести;
  11. Детски болести;
  12. Очни болести;
  13. Ушно – носно – гърлени болести;
  14. Клинична хематология;
  15. Кожни и венерически болести;
  16. Образна диагностика;
  17. Физикална и рехабилитационна медицина;
  18. Клинична лаборатория;
  19. Обща и клинична патология;
  20. Съдебна медицина;
  21. Трансфузионна хематология;
  22. Микобилогия

Целите на лечебното заведение съответстват на националната здравна политика и очакванията на обществото; подобряване на здравното състояние на населението от обслужвания район и удовлетворяване на потребителите; нарастване на продуктивността на човешките и технологични ресурси в здравната система;    съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването чрез балансиране на интересите на лекаря и пациента;постигане на висока степен на професионализъм, ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето;осигуряване на населението с широк спектър от здравни услуги
Най – ценната част от ресурсите на МБАЛ – Видин е високо квалифицирания медицински персонал. Наситеността и ефективното използване на квалифицирания медицински и немедицински труд е в основата  на конкурентноспособността на лечебното заведение.
Общата численост на персоналът, работещ в МБАЛ “Св. Петка“ АД гр. Видин е 559. От тях :

 1. Висш медицински персонал – 117;
 2. От тях лекари с пирзната специалност – 96;
 3. От тях лекари с повече от една специалност – 18;
 4. Висш немедицински – 17;
 5. Среден медицински персонал – 264;
 6. Друг персонал- 160.

Като болница с областни функции, в МБАЛ “Св. Петка” гр. Видин се извършват оперативни интервенции, които болниците в гр. Кула и гр. Белоградчик не извършват поради липса на кадрова и техническа обезпеченост - оперативни интервенции в областта на черния дроб и жлъчните пътища, операции на храносмилателната система,  оперативни интервенции в областта на горен и долен крайник, ортопедия и травматология,  офталмологични операции – катаракта и глаукома на окото и др.
МБАЛ “ Света Петка “ АД е модерно оборудвана и разполага с уникална апаратура, което я прави конкурентно способна на пазара на медицинските услуги.
Лечебното заведение разполага със съвременно оборудвани клинична и микробиологична лаборатории, цифров рентгенов апарат, Доплер сонограф, ЕЕГ, ЕМГ, видеоендоскопска система, Апаратура за извършване на лазерни процедури при катаракта и глаукома

 • 1. Нов Цветен Ехокардиограф  “Fukuda”,
 • 2. Ехокардиограф
 • 3. Велоергометърс протекция на дефибрилатор
 • 4. Езофагогастроскопи:
 • 4.1. “Olympus “ Gif –XQ20
 • 4.2. “Pentax”FG-29W-A111138
 • 4.3 Щипка “Olympus “FB-25K, FB-24 K
 • 4.4 Щипка ““Olympus “ SD-9L; -11L, FB-23K
 • 5. Електрокоагулатор “Kentamed 1 plus”
 • 5.1 Щипка : “Olympus “FD-1U-1
 • 6. Ехографи
 • 6.1. “ Sigma” 1 CLOSS
 • 6.2. “Kontron” S/ GMP 1 L
 • 7. Ректоскоп “ Oc-150-01”;
 • 8. Фиброборнхоскоп “Pentax”
 • 9. Неврохирургичен микроскоп
 • 10. Апарати за изкуствена белодробна вентилация
 • 11. ЕМГ
 • 12.ДОПЛЕР
 • 13. Апаратура за извършване на лазерни процедури при катаракта и глаукома
 • 14. Модерна лабораторна техника :
 • 14.1.Клинико–химичен анализатор  “ Техникон “ РА-1000
 • 14.2.Хематологичен анализатор ADVIA 60
 • 14.3. Коагулометър”  clop-sp”
 • 14.4. Микроскоп “Лабовал”
 • 14.5 Кръвно – газов анализатор М – 248
 • 14.6.Фотометър“Алфа-васерман”
 • 14.7 “ Еasyreader” – за анализ на тропонин

За осъществяване на точна и прецизна диагностика на територията на МБАЛ “Света Петка “ АД гр. Видин функционира и компютърен томограф.
В лечебното заведение  е изградена и функционира  болнична информационна система, която дава възможност за по- голяма колаборация между отделните звена.
МБАЛ “ Света Петка “ АД гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин , както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

          Ръководството на здравното заведение  изразява своята увереност, че предлаганите  медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят  на високите европейски изисквания и МБАЛ “ Света Петка “ АД гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.

МБАЛ "Света Петка" - Видин. ©2007-2008 Всички права запазени
Последно обновяване: 31.01.2015 г.