МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТА ПЕТКА“ АД, ГР ВИДИН

Област Видин е разположена в Северозападна България на брега на река Дунав, с 11 общини и население 99 000 човека. Тя е част от Еврозона „Дунав – ХХІ век”, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България. Съгласно националната здравна карта МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции.

Болницата има над 100 годишна история. Тя е създадена на база временни правила за устройството на медицинското управление на Република България непосредствено след Руско – Турската освободителна войната. С писмо за откриване на Първостепенните Окръжни Болници през м. юни 1879г., са открити болниците в градовете: София, Варна, Русе Велико Търново и Видин. Многократно разширявана и пристроявана през годините, в нея постепенно се разкриват основните отделения. Тя се състои от основен корпус – блокове – “А”,”Б”, “В“ и “Г”, където са разположени и голяма част от отделенията. В отделни сгради, на павилионен принцип са обособени следните отделения: отделение по пулмология и фтизиатрия и Кожно-венерологично отделение. В най–старата сграда на болничното заведение са разположени отделението по Нефрология и диализно лечение и Психиатрично отделение. За нуждите на лечебното заведение са изградени и следните структури: централна стерилизационна, парова станция, кислородна и вакум инсталации.

На основание ЗЛЗ и Наредба № 49/18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико – социални грижи, на МЗ е утвърдена следната структурата на МБАЛ „Св. Петка“ АД гр. Видин, както следва:

 1. 1. Консултативно - диагностичен блок, включващ:
  1. 1.1. Приемно – консултативни кабинети
  2. 1.2. Диагностични кабинети, както следва:
   • „Сектор за неинвазивна функционална диагностика на сърдечно съдовата система” с:
    • 1.2.1. кабинет ехокардиография;
    • 1.2.2. кабинет ЕКГ;
    • 1.2.3. кабинет Холтер и Велоергометрия;
    • 1.2.4. кабинет по Неврология и Електрофизиология;
    • 1.2.5. кабинет горна ендоскопия;
    • 1.2.6. кабинет долна ендоскопия;
    • 1.2.7. Бронхологичен кабинет;
    • 1.2.8. кабинет за функционално изследване на дишането;
    • 1.2.9. кабинет по ехография;

 2. 2. Клинико – диагностични структури;
  1. 2.1 Клинична лаборатория - с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Клинична лаборатория”;
   • - приемане и обработка на материал за хематология и морфология;
   • - клинична химия;
   • - хемокоагулация;
   • - химични и цитологични изследвания на урина;
   • - високо специализирани изследвания.
  2. 2.2. Микробиологична лаборатория - с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Микробиология”;
  3. 2.2а. Микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза от средно ниво в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Микробиология”:
   • - структура „Диагностика на туберкулоза”;
   • - структура „Неспецифична флора”;

 3. 3. Отделения без легла;
  • 3.1. Отделение по трансфузионна хематология – с ІІ ниво на Компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Трансфузионна хематология”;
  • 3.2. Отделение по Обща и клинична патология - в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Клинична патология”;
  • 3.3. Отделение по Съдебна медицина;
  • 3.4. Отделение по Образна диагностика – с IІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Образна диагностика”;
  • 3.5. ТЕЛК

 4. 4. Стационарен блок - Отделения с легла:
  • 4.1. Отделение по анестезиология и интензивно лечение – с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „ Анестезиология и интензивно лечение”- с 6 легла;
  • 4.2. Отделение по хирургия – с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдените „Общи и медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия” - с 34 легла:
   1. 4.2.1 Обща хирургия – 18 легла;
   2. 4.2.2 Септична хирургия - 6 легла;
   3. 4.2.3 Детска хирургия – 4 легла;
   4. 4.2.4 Продължително лечение – 5 легла;

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури – 1 легло.

  • 4.3. Отделение по акушерство и гинекология – с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Акушерство и гинекология” с 38 легла:
   1. 4.3.1 Гинекология – 6 легла;
   2. 4.3.2 Патологична бременност – 7 легла;
   3. 4.3.3 Родилни – 12 легла;
  • 4.3.а В отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност неонатология, отговаряща на І- во ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Неонатология”- 12 легла;
  • В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури – 1 легло.

  • 4.4. Отделение по ортопедия и травматология – с ІІ ниво на компетентност съответствие с утвърдения медицински стандарт „Орторедия и травматалагия” - 10 легла;
   1. 4.4.1 Активно лечение - 6 легла;
   2. 4.4.2 Продължително лечение – 3 легла;

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури – 1 легло.

  • 4.5. Отделение по ушно-носно-гърлени болести – с ІІ ниво на компетентност съответствие с утвърдения медицински стандарт „Ушно–носно-гърлени болести” - 7 легла;
   1. 4.5.1 Активно лечение - 6 легла;

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури – 1 легло.

  • 4.6. Отделение по очни болести – с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Очни болести”- 5 легла;
   1. 4.6.1 Активно лечение - 3 легла;

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури – 2 легла.

  • 4.7. Отделение по Кардиология - ІІI-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Кардиология” - 36 легла със структурни звена по:
   1. 4.7.1. Oбща кардиология – 27 легла;
   2. 4.7.2. Интензивна кардиология – 6 легла;
   3. 4.7.3. Продължително лечение – 2 легла;
   4. 4.7.4. Инвазивна кардиология;
   5. 4.7.5. Неинвазивна диагностика; / Ехо КГ, ВЕТ и Холтер мониториране/

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури – 1 легло.

  • 4.8. Отделение по Вътрешни болести - ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Вътрешни болести” - 35 легла;
   1. 4.8а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност - „Гастроентерология”, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Гастроентерология” - 23 легла;
   2. 4.8б. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност - „Ендокринология и болести на обмяната”, отговаряща на І ниво на компетентност , в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната” - 5 легла;
   3. 4.8в. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност - „Клинична хематология”, отговаряща на І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Клинична хематология”- 2 легла;
   4. 4.8г. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност - „Ревматология” - 4 легла;

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури - 1 легло.

  • 4.9. Отделение по пневмология и фтизиатрия – с ІІ ниво на компетентност съответствие с утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия” с общо 32 легла:
   1. 4.9.1 Пневмология – 24;
   2. 4.9.2 Фтизиатрия – 7

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури - 1 легло.

  • 4.10. Отделение по нефрология – с ІІ ниво на компетентност съответствие с утвърдения медицински стандарт „Нефрология” С общо 8 легла
   1. 4.10.1 Активно лечение - 7 легла;
  • 4.10а. в отделението се осъществява дейност и по диализно лечение, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Диализно лечение”
  • В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури – 1 легло.

  • 4.11. Отделение по педиатрия – с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Педиатрия” с 30 легла:
   1. 4.11.1 Активно лечение – 29;

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури – 1 легло.

  • 4.12. Отделение по нервни болести – с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Нервни болести” с 26 легла
   1. 4.12.1 Активно лечение - 20 легла;
   2. 4.12.2 Продължително лечение – 5 легла;

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури – 1 легло.

  • 4.13. Отделение по психиатрия – с ІІ ниво на компетентност съответствие с утвърдения медицински стандарт „Психиатрия” с 30 легла
   1. 4.13.1 Общ профил – 20;
   2. 4.13.2 Дневен стационар – 5;
   3. 4.13.3 Сектор повишена сигурност – 5

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури.

  • 4.14. Отделение по Кожни и венерически болести – с ІІ ниво на компетентност съответствие с утвърдения медицински стандарт „Кожни и венерически болести” с 8 легла;
   1. 4.14.1 Активно лечение - 5 легла;

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти, обслужвани по амбулаторни процедури – 3 леглa.

  • 4.15. Мултипрофилно спешнo отделение – с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Спешна медицина”.

   Създаден е Спешен болничен комплекс /СБК/, който осигурява денонощен режим на работа на съответните специалисти, техника и оборудване.

   СБК е 30% от общия брой на леглата в МБАЛ „Св. Петка” АД гр. Видин и е организиран на функционален принцип.

   В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти обслужвани по амбулаторни процедури

  • 4.16. Отделение по физикална и рехабилитациионна медицина - I ниво на компетентност съответствие с утвърдения медицински стандарт „Физикална и рехабилитациионна медицина” с 10 легла.
  • В отделението е осигурен леглови фонд за краткотраен престой на пациенти обслужвани по амбулаторни процедури.

Общ брой легла за активно лечение в МБАЛ „Света Петка“АД гр. Видин – 315 легла.
Общ брой за продължително лечение – 15 легла.
Общ брой за краткотраен престой - 15 легла.

В лечебното заведение е изграден операционен блок със следните териториално обособени площи:

 1. 1. Операционни зали – 7 бр.:
  • - асептични операционни зали – 2;
  • - септични операционни зали – 2;
  • - зала за лапароскопски операции – 1;
  • - ортопедична операционна зала – 1;
  • - операционна зала за очни операции – 1
 2. 2. Зала за предоперативна подготовка на болните;
 3. 3. Зала за въвеждане / извеждане от анестезия с две легла

Извън рамките на Общия операционен блок, за нуждите на отделението по УНГ болести има разкрити 2 операционни зали в обособена самостоятелна зона.

На територията на отделението по АГ за осъществяване на оперативни дейности има разкрити операционни зали.

В структурата на оперативните отделения са разкрити и оборудвани – асептични и сепични превързочни зали.


Административно стопански блок

 1. 1. Отдел Човешки ресурси и организация на РЗ:
  • - приема графиците за работа на медицинския персонал
  • - издава заповеди за назначава и прекратяване на трудови правоотношения на персонала
  • - обработва информация за работна заплата и съставя ведомости за РЗ на персонала
 2. 2. Счетоводство:
  • - извършва цялостна финансова счетоводна дейност
  • - извършва плащания на доставчици и клиенти
 3. 3. Отдел Информационен
  • - регистрира медицинска документация по приемане и изписване на пациенти
  • - контрол на медицинска документация
  • - отчита дейността на лечебното заведение
 4. 4. Болнична аптека:
  • - снабдява лечебното заведение с лекарствени продукти и медикаменти
  • - доставя лекарствени продукти и медикаменти на отделенията и звената
 5. 5. Отдел помощни и обслужващи дейности:
  • - определя диетите за пациенти
  • - отговаря за охраната и безопасността на персонала
  • - осигурява транспорт на персонала
  • - осигурява отопление, ел. захранване и цялостна поддръжка на сградния фонд
 6. 6. Звено централна стерилизационна:
  • - извършва стерилизация на медицински инструменти и консумативи

Болничната аптека е разкрита с разрешение от Министерство на здравеопазването, съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. / ЗЛПХМ/

Основно структурно звено в лечебното заведение е отделението, което има ниво на компетентност определено в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл.6 ал.1 от ЗЛЗ. Отделението се ръководи от Началник отделение, с придобита специалност по профила.

Отделенията и лабораториите се оборудват по начин, позволяващ на болничният екип от лекари с помощта на други медицински и немедицински специалисти и помощен персонал максимално ефективно да диагностицират и лекуват пациентите.


Управление

 1. 1. Заместник директор по медицински дейности
 2. 2. Главна медицинска сестра
 3. 3. Медицински секретар
 4. 4. Специалист по договори, обществени поръчки и ЕПП.

Според изискванията на здравната реформа и след извършената акредитация на лечебното заведение е издадено Разрешително за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 41/24.11.2014г.

Основна цел на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин е да предлага на равнището на добра медицинска практика следните видове медицински дейности:
Основните дейности на болницата са:

 1. 1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
 2. 2. родилна помощ;
 3. 3. рехабилитация;
 4. 4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
 5. 4 а. вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
 6. 4 б. диспансеризация;
 7. 5. медико-козметични услуги;
 8. 6. клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
 9. 7. учебна и научна дейност.

Болницата осъществява дейности по следните специалности:

 1. 1. Трансфузионна хематология
 2. 2. Обща и клинична патология
 3. 3. Клинична лаборатория
 4. 4. Ендокринология и болести на обмяната
 5. 5. Очни болести
 6. 6. Физикална и рехабилитационна медицина
 7. 7. Психиатрия
 8. 8. Ортопедия и травматология
 9. 9. Образна диагностика
 10. 10. Клинична хематология
 11. 11. Кардиология
 12. 12. Микробиология
 13. 13. Акушерство и гинекология
 14. 14. Нефрология
 15. 15. Анестезиология и интензивно лечение
 16. 16. Пневмология и фтизиатрия
 17. 17. Педиатрия
 18. 18. Кожни и венерически болести
 19. 19. Ушно-носно – гърлени болести
 20. 20. Гастроентерология
 21. 21. Ревматология
 22. 22. Нервни болести
 23. 23. Неонатология
 24. 24. Спешна медицина
 25. 25. Хирургия
 26. 26. Съдебна медицина
 27. 27. Вътрешни болести
 28. 28. Детска хирургия

Целите на лечебното заведение съответстват на националната здравна политика и очакванията на обществото:

 • - подобряване на здравното състояние на населението от обслужвания район и удовлетворяване на потребителите;
 • - нарастване на продуктивността на човешките и технологични ресурси в здравната система;
 • - съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването чрез балансиране на интересите на лекаря и пациента;
 • - постигане на висока степен на професионализъм;
 • - ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето;
 • - осигуряване на населението с широк спектър от здравни услуги.

Най–ценната част от ресурсите на МБАЛ – Видин е високо квалифицирания медицински персонал. Наситеността и ефективното използване на квалифицирания медицински и немедицински труд е в основата на конкурентноспособността на лечебното заведение. Общата численост на персоналът, работещ в МБАЛ „Св. Петка“ АД гр. Видин е 522. От тях:

 1. 1. Висш медицински персонал – 115;
  • - От тях лекари с призната специалност – 93;
  • - От тях лекари с повече от една специалност –22;
 2. 4. Висш немедицински – 12;
 3. 5. Среден медицински персонал – 224;
 4. 6. Друг персонал – 171.

Като болница с областни функции, в МБАЛ „Св. Петка” гр. Видин се извършват оперативни интервенции, които болниците в гр. Кула и гр. Белоградчик не извършват поради липса на кадрова и техническа обезпеченост:

 • - оперативни интервенции в областта на черния дроб и жлъчните пътища;
 • - операции на храносмилателната система;
 • - оперативни интервенции в областта на горен и долен крайник;
 • - ортопедия и травматология;
 • - офталмологични операции – катаракта и глаукома на окото и др.

МБАЛ „Света Петка” АД е модерно оборудвана и разполага с уникална апаратура, което я прави конкурентно способна на пазара на медицинските услуги.

Лечебното заведение разполага със съвременно оборудвани клинична и микробиологична лаборатории, цифров рентгенов апарат, Доплер сонограф, ЕЕГ, ЕМГ, видеоендоскопска система, aпаратура за извършване на лазерни процедури при катаракта и глаукома

 1. 1. Нов Цветен Ехокардиограф „Fukuda”,
 2. 2. Ехокардиограф
 3. 3. Велоергометър с протекция на дефибрилатор
 4. 4. Езофагогастроскопи:
  • 4.1. „Olympus” Gif –XQ20
  • 4.2. „Pentax” FG-29W-A111138
  • 4.3 Щипка „Olympus” FB-25K, FB-24 K
  • 4.4 Щипка „Olympus” SD-9L; -11L, FB-23K
 5. 5. Електрокоагулатор „Kentamed 1 plus”
  • 5.1 Щипка: „Olympus” FD-1U-1;
 6. 6. Ехографи
  • 6.1 „Sigma” 1 CLOSS
  • 6.2 „Kontron” S/ GMP 1 L
 7. 7. Ректоскоп „Oc-150-01”;
 8. 8. Фиброборнхоскоп „Pentax”
 9. 9. Неврохирургичен микроскоп
 10. 10. Апарати за изкуствена белодробна вентилация
 11. 11. ЕМГ
 12. 12. ДОПЛЕР
 13. 13. Апаратура за извършване на лазерни процедури при катаракта и глаукома
 14. 14. Модерна лабораторна техника:
  • 14.1 Клинико–химичен анализатор „Техникон” РА-1000
  • 14.2 Хематологичен анализатор ADVIA 60
  • 14.3 Коагулометър „clop-sp”
  • 14.4 Микроскоп „Лабовал”
  • 14.5 Кръвно – газов анализатор М – 248
  • 14.6 Фотометър „Алфа-васерман”
  • 14.7 „Еasyreader” – за анализ на тропонин

За осъществяване на точна и прецизна диагностика на територията на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин функционира и компютърен томограф.

В лечебното заведение е изградена и функционира болнична информационна система, която дава възможност за по-голяма колаборация между отделните звена.

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.


МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 30.10.2023 г.