Клинико – диагностични структури:

Отделения без легла Стационарен Блок, включващ:

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Клиничната лаборатория е с определено ІІ ниво на компетентност. Има в структурата си  функционално обособени  сектори, както следва:

 • приемане и обработка на материал за хематология и морфология
 • клинична химия
 • хемокоагулация
 • химични и цитологични изследвания на урина
 • високо специализирани изследвания

В Клиничната лаборатория се  изработва задължителния обем лабораторни показатели, групирани както следва:

 • Хематологични; клинично-химични; показатели на кръвосъсирването и фибринолизата; електролити; показатели на обмяната на рН и кръвните газове;
 • Групи лабораторни изследвания: въглехидрати / в частност на захарния диабет и усложненията му/, липиди, серумни протеини, ликворна диагностика /цитологични и клинично-химични изследвания/, изпражнения /окултни кръвоизливи/, изследване на други биологични течности

Клиничната лаборатория разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания, провеждани в системен вътрешен и външен лабораторен контрол.

Началник Клинична лаборатория:
д-р Албена Василева – специалност клинична лаборатория
Ординатор:
д-р Петя Николова– специалност клинична лаборатория
Дора Здравкова Митова -  биолог
Старши лаборант:
Веселина Митева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 381
094 / 60-66-15 вътр. 262

 нагоре 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Микробиологична лаборатория е разкрита в МБАЛ "Св. Петка " - АД гр. Видин през месец ноември 2009 год. като самостоятелна лаборатория.  Има определено ІІ ниво на компетентност и разполага с:
 • сектор неспецифична флора
 • сектор диагностика на туберкулоза със средно ниво на компетентност

Микробиологичната лаборатория разполага с нова апаратура за диагностика, системи за идентификация на бактерии, извършва култивиране на микроорганизми, определя чувствителността на бактерии към нови и модерни антибактериални препарати.

Микробиологичната лаборатория работи по  Програма на МЗ – “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, със средства от Глобалния фонд за борба със СПИН туберкулоза и малария към СЗО.

Сектор диагностика на туберкулоза е изцяло реновиран и оборудван от МЗ.

Микробиологична лаборатория е включена в Национална система на външен лабораторен контрол на качеството на микробиологичните лаборатории.
 

Началник микробиологична лаборатория:
д-р Росица Виденова – специалист по микробиология
Лекар биолог:
Изабела Йорданова – Мохамед
Елвира Георгиева Борисова
Персонал:
Марийка Низамова – медицински лаборант
Габрина Пекова – медицински лаборант
Виолета Бонева – медицински регистратор
Емилия Стефанова – медицински регистратор
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 293
094 / 60-66-15 вътр. 293

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделението по образна диагностика е основно диагностично звено от структурата на МБАЛ „Св. Петка” АД гр. Видин.  В него се осъществява конвенционална рентгенова, компютърно - томографска и УЗ-диагностика. Разположено е на ІІ етаж в основният болничен корпус.
В отделението се провеждат:

 • Конвенционални рентгенови изследвания;
 • контрастни изследвания на храносмилателна, отделителна и пикочно-полова системи;
 • Компютър-томографски изследвания, включително и КТ ангиография.

От 07.11.2012г. отделението разполага с нов 16 срезов спирален компютърен томограф, с възможност за 3D - реконструкция, комплектован с автоматичен инжектор за компютър-томографски ангиографски изследвания..
Отделението е оборудвано и с дигитален рентгенов апарат, мобилни рентгенови апарати и съвременна ехографска апаратура. Разполага със най-съвременната апаратура в областта и е единственото отделение по образна диагностика, осъществяващо 24-часово обслужване на пациенти.

Началник отделение:
д-р Елеонора Илиева – специалност Образна диагностика.
Ординатор:
Старши рентгенов лаборант:
Албена Димитрова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 387
094 / 60-66-15 вътр. 273

 нагоре 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Отделението по Клинична патология е разположено на ІІІ етаж на основния корпус на  болницата.
Основните дейности на отделението са:

 • хистобиопсична и цитологична диагностика;
 • аутопсионна дейност.
Осъществява се висококачествена диагностика чрез прилагане на съвременни методи, съобразно стандартите на добра медицинска практика. Осигурява максимално разширен пакет от общоприетите процедури, съгласно приетите медицински стандарти по обща и клинична патология:
 • спешна интраоперативна консултация (гефрир);
 • биопсична дейност - хистобиопсично изследване на инцизионна амбулаторна биопсия от повърхностни или при ендоскопски методи:
  • микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло;
  • хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционална биопсия на палпируеми органи (лимфни възли, гърда, простата, щитовидна жлеза и др.);
  • хистобиопсично изследване след пункционни, аспирационни, четкови или щипкови биопсии;

Цитологични изследвания:

 • изследване на ексфолиативни материали от храчки за ранна диагностика на злокачествени и други заболявания;
 • изследване на пунктати от сериозни кухини;
 • изследване на цитологични намазки от маточна шийка за профилактика и ранна диагностика на възпалителни и туморни заболявания на маточната шийка.

Началник отделение:
д-р Даниела Корманова - патоанатомия
Клиничен лаборант:
Елка Петкова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 249, 347

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Отделението е разположено в сутерена на болницата и се състои от няколко функционално обособени и взаимосвързани части: осигурен е отделен вход за транспортиране на починали болни, има обособена секционна зала, трупохранилище и помещение за обличане на покойници.Обзавеждането на лабораториите гарантира изработване на парафинови блокчета, хистологични и цитологични препарати.
Лекарски кабинет за гледане на всички хистологични и цитологични препарати.
Складово помещение и хистотека, където се съхраняват парафинови блокчета и хистологични препарати на всички биопсични и некропсични случаи от последните  години.
Отделение по съдебна медицина като структура се състои от лекар със специалност, един лаборант и един санитар. Цялата дейност се извършва на базата на Отделението по клинична патология, като ползва апаратура и оборудване.

Началник отделение:
д-р Анка Иванова - специалност съдебна медицина
Мед. Лаборант:
Снежана Николова Стоянова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 364

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ПО  ТРАНСФУЗИОННА  ХЕМАТОЛОГИЯ

Отделението по трансфузионна  хематология е уникално със своята дейност и единствено на територията на Област Видин. Разположено е в самостоятелно обособена част от основния корпус на болницата. Разполага със :
 1. сектор за кръвовземане, състоящ се от:
  • регистратура;
  • кабинет за медицинско освидетелстване;
  • кабинет за кръвовземане
 2. сектор имунохематологична и изосерологична лаборатория
 3. сектор експедиция и съхранение на кръв и кръвни продукти
   -  Дестилаторна зала

Основни дейности на ОТХ:

 • кръвонабирането;
 • промоция на доброволното и безвъзмездно кръвонабиране;
 • подбор на донорите на кръв и кръвни съставки;
 • правилното съхранение на взетата от донорите недиагностицирана и диагностицирана кръв и кръвни съставки;
 • контрол на срока на годност на кръвните съставки.

Лечебно – диагностични методи :

  В отделението се извършват:
 • изследване на кр. група и Rh – директен и кръстосан метод;
 • изследване на еритроцитни тела;
 • изследване на MVDRL;
 • изследване на ХБН;
 • изследване за съвместимост;
 • кръвовземане и освидетелствуване на кръводарители;
 • експедиция на кръв и кръвни съставки;
 • картотекиране на безвъзмездните кръводарители;
 • трансфузионен надзор.

В отделението работят високо квалифицирани медицински специалисти:

 • 2-ма  лекари с призната специалност по трансфузионна хематология;
 • 3–ма медицински фелдшери
 • 4 лаборантки, преминали съответни квалификационни курсове.
За спешни кръвонабирания и снабдяване с кръв и кръвни съставки отделението разполага с екипи на разположение. 

Началник отделение:
д-р Светлана Станкова – специалност трансфузионна хематология
Ординатор:
Старша медицинска сестра:
Корнелия Йотова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 375
094 / 60-66-15 вътр. 378

 нагоре 

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Най-новото отделение в структурата на МБАЛ “Св.Петка” АД гр. Видин е открито на 01.02.2007 г. Отделението е разположено на достъпно за пациентите място, в приземният етаж на основният корпус на болницата.
В състава на отделението влизат Кабинети за спешен прием:

 • Педиатричен кабинет
 • Терапевтичен кабинет
 • Шокова зала
 • зала за диагностично уточняване и наблюдение, с престой до 24 часа с 2 легла

В отделението  се извършва диагностично уточняване на пациенти извозени от ЦСМП в отделението.

Провеждане на реанимационни мероприятия при живото застрашаващи състояния, осъществяване на консултации със съответните специалисти и при индикации осъществяване хоспитализация.
Прием, диагностично уточняване, провеждане на лечебни мероприятия при нужда на пациенти потърсили сами спешна помощ в отделението.

Отделението е оборудвано със съвременна техника и апаратура.

Персонал: В отделението работят 8 лекари, 11 медицински фелдшери и 10 санитари

Началник отделение:
Д-р Цветодарка Асенова – спешна медицина
Ординатори:
Д-р Пролетка Виткова – лекар
Д-р Асен Асенов – лекар
д-р Румяна Димитрова – специалност хирургия
Д-р Петя Георгиева - лекар
Старша медицинска сестра:
Паулена Крумова Рангелова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 331

 нагоре 

 

ТЕЛК

ТЕЛК е разположена в двора на МБАЛ "Света Петка" в близост до гръдно отделение.
Трудово - експертната лекарска комисия е специализирана за освидетелстване на болни в трудоспособна възраст, както и за освидетелстване на болни в пенсионна възраст.

Отделението е оборудвано с компютърна техника и специална програма за работа в ТЕЛК

На разположение в отделението е екип от следните  специалисти:

Председател:
Д-р Татяна Вълчева- невролог
Членове на ТЕЛК:
д-р Веселин Йоцов – хирург
д-р Емилия Недкова
Д-р Цветан Василев – педиатър
Телефони:
094 / 60-03-19

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделението по анестезиология и интензивно лечение при МБАЛ “ Света Петка” АД гр.Видин е с определено ІІ ниво на компетентност.
Разположено е  на V етаж на основния болничен корпус, в изцяло ремонтирана и обновена част от етажа.
Отделението разполага с 6 легла, разположени в 3 болнични стаи, както и консултативен кабинет за преданестезиологични консултации на пациентите.

В отделението се осъществяват :

 • Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции;
 • Дихателна реанимация;Кардиопулмонална ресусцитация;
 • Продължително парентерално хранене;
 • Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния;
 • Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия;
 • Анестезия.

В ОАИЛ работят:
4 анестезиолози – интензивни терапевти;
4 анестезиологични медицински сестри
9 реанимационни медицински сестри;
5 санитари.

Отделението е база за следдипломна квалификация на лекарите, специализиращи "Анестезиология и интензивно лечение".

Началник отделение:
д-р Вилхем Елисеев – анестезиология и реанимация
Ординатори :
д-р Лъчезар Блажев - анестезиология и реанимация
д-р Станчо Петков - анестезиология и реанимация
д-р Митко Митов - анестезиология и реанимация
Д-р Светлана Антонова – лекар, специализант
Старша мед. сестра:
Светлана Грозданова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 274
094 / 60-66-15 вътр. 280
094 / 60-66-12 вътр. 280

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Отделението по Хирургия на МБАЛ “ Св. Петка “ АД гр. Видин е едно от първите отделения разкрити в Областната болница с над 130 годишна история и е с ІІ ниво на компетентност, съгласно медицинските стандарти.

Отделението по Хирургия е разположено на V етаж на основния болничен корпус и  разполага с 34 легла, обособени както следва :

 • Обща хирургия – 17 легла;
 • Детска хирургия – 2 легла;
 • Септична хирургия – 4 легла;
 • Продължително лечение – 2 легла;
 • Приемно - консултативен кабинет към Консултативно – диагностичният блок на болницата.

За осъществяване на дейността си отделението работи в с самостоятелно обособен операционен блок, включващ в себе си 7 операционни зали , една от които е  обособена за лапароскопски операции.
В Отделението по Хирургия се оказва планова и спешна хирургична помощ.

Извършват:

 • диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на стомашно–чревния тракт, чернодробни и заболявания на панкреаса;
 • оперативно лечение на дефекти на коремната стена (всички видове хернии), мекотъканни заболявания, гнойносептични заболявания;
 • лечение на остри и хронични венозни заболявания на крайниците;
 • оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции;
 • изгаряния до 5 % без пластика;
 • лапароскопска миниинвазивна хирургия.

В отделението работят 9 лекари, като един от тях е с втора призната специалност по детска хирургия. За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.

Отделението по Хирургия е база за следдипломна квалификация на лекарите специализиращи „ Хирургия”.

Началник:
д-р Антон Дръндов- специалност обща хирургия
Ординатори:
д-р Огнян Милев - специалност обща хирургия
д-р Пламен Ценков – специалност обща хирургия
д-р Цветан Василев - специалност обща  хирургия
д-р Мирослав Маринов - специалност обща хирургия
д-р Людмил Миланов - специалност обща хирургия
Старша мед. сестра:
Венеция Ботинова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 260
094 / 60-21-31 вътр. 283
094 / 60-66-15 вътр. 210
094 / 60-66-12 вътр. 372

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

Отделението по акушерство и гинекология е с ІІ ниво на компетентност и разполага със следните структурни звена:

 • Акушеро-Гинекологичен стационар;
 • Родилна зала;
 • Структура по Неонатология.

Леглата в отделението са  общо 25, разпределени, както следва:
- Гинекологични легла                                  –    5 легла
- Легла за патологична бременност          –    4 легла
- Родилни легла                                              –  8 легла
- Неонатологични легла                                –  8 легла

Всеки сектор разполага с възможности за изолация и санитарни възли.

За осъществяване на оперативна дейност отделението разполага с две операционни зали, манипулационна за аборти.

Отделението е оборудвано с необходимата апаратура, даваща възможност за осъществяване на диагностично-лечебната дейност - консервативна и оперативна.
Специалистите осигуряват консултативните прегледи в приемния АГ кабинет на болницата.

Отделението разполага с възможности за ултразвукова и кардиотокографска диагностика, както и възможностите на всички болнични звена.

Осигурен е денонощен прием и наблюдение на нуждаещите се от родилна помощ жени.
Отделението разполага с VIP стая.

ДЕЙНОСТИ
Осигурява нормално и оперативно раждане.
Проследяване на родилния процес и коригиране на отклоненията му със съвременни методи.
Осигурява 24 часов дежурен акушеро-гинекологичен и анестезиологичен екип за осъществяване на спешна помощ от гинекологично естество и прием на пациенти.
Извършване на абразии с лечебно- диагностична цел; абразии на пациентки с прогредиентни и инкомплектни аборти, аборти по медицински показания и аборти по желание.
Диагностика и лечение на възпалителни заболявания, травми.
Лечение и наблюдение на рискова бременност.
Отделението по акушерство и гинекология е база за следдипломна квалификация на лекарите.

Началник отделение:
Д-р Юрка Атанасова – специалност акушерство и гинекология
Ординатори:
д-р Владимир Антимов – специалност акушерство и гинекология
Д-р Пламен Филипов – специалност детски болести
Д-р Албена Иванова - специалност акушерство и гинекология
Д-р Маргарита Иванова – специалност акушерство и гинекология
д-р Валерия Вълчева – специалност детски болести
д-р Светлана Антонова – специалност детски болести
Старша акушерка:
Наташа Кирова - Видакович
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 235
094 / 60-21-31 вътр. 258
094 / 60-66-15 вътр. 313
094 / 60-66-12 вътр. 349

 нагоре 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Отделението по ортопедия и травматология се намира на ІІІ етаж на основния болничен корпус, с ІІ ниво на компетентност. Разполага с 10 легла, гипсовъчна и превързочна зала, самостоятелна операционна зала за планови и спешни операции в Операциония блок.Осигурява 24 часова ортопедична и травматологична помощ.

Травматологичната хирургия включва кръвни репозиции, остеосинтези, сухожилна и периферна нервна хирургия, остеопластика, ампутации и реампутации на различни нива.

Значителен обем от дейността са закритите репозиции на фрактури и луксации. Извършва се и  ендопротезиране на тазобедрени стави, вагинотомии.

В отделението работят 3 лекари с призната специалност по Ортопедия и травматология и един специализант.Отделението база за следдипломна квалификация на лекарите.

Началник отделение:
Д-р Владимир Цолов – специалност ортопедия и травматология
Ординатори:
Д-р Богдан Томов – специалност ортопедия и травматология
Д-р Володя Дочков – специалност ортопедия и травматология
д-р Асен Асенов – специализант ортопедия и травматология
Старша мед. сестра:
Росица Маринова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 263, 289

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО – НОСНО – ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Отделението по УНГ болести е разположено е на третият етаж в основния корпус на болница и разполага със 6 легла и собствени операционни зали
В Отделението се извършват  консервативно и оперативно лечение на заболявания на УНГ апарат. За осъществяване на лечебно – диагностичната си дейност, отделението използва съвременна апаратура -операционен микроскоп, две операционни зали, един универсален УНГ стол, набор за микроларингохирургия, бронхоскопи- ригиден за деца и възрастни, ригиден езофагоскоп, пълен набор бужове и щипки за чужди тела, набор за спешна трахеотомия, Аудиометър.
В отделението работят трима лекари с призната специалност по УНГ
Отделението е база за следдипломна квалификация по УНГ болести и има определено ІІ ниво на компетентност.

Началник:
д-р Илчо Мирчев – специалност УНГ–болести
Ординатори:
Д-р Красимир Йоцов – специалност УНГ болести
д-р Николай Бирцоев   специалност УНГ болести
Старша мед. сестра:
Соня Микова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 211
094 / 60-21-31 вътр. 212, 309

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ  БОЛЕСТИ

Отделението по Очни болести има определено ІІ ниво на компетентност, разположено е на ІІІ етаж в основния болничен корпус.Отделението има следната структура:

 • приемно – консултативен  кабинет;
 • функционално – диагностично звено  за А – ехография, компютърна периметрия;
 • манипулационна;
 • операционна зала за очна хирургия;
 • болнични стаи с 5 легла.
В отделението се лекуват болни с всички възпалителни заболявания на окото, глаукома, катаракта, травматични увреждания с и без пробив на очната ябълка, с и без наличие на интрабулбарно чуждо тяло, болни с очни усложнения при общи заболявания- диабет, хипертония, изгаряния.
Отделението  е оборудвано с анторефрактометър ;пневматичен тонометър ; апарат за изчисление на лещи; пахиметър;Голдман тонометър; В- скен ; як – лазер; Аргон или диоден лазер; фундус камера за флуоресцеинова ангиография; факоемулсификатор; фундус камера.

В отделението работят: 3 лекари, от тях 2 с призната специалност по Очни болести и 1 специализант.

Началник:
д-р Борислав Милчев – специалност Очни болести
Ординатори:
д-р Екатерина Димова – специалност Очни болести
д-р Малин Михайлов – специализант
Старша мед. сестра:
Петя Василева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 304, 309

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Структура
Първо отделение по вътрешни болести е с ІІI ниво на компетентност.Разположено на втория етаж на основния корпус на болницата.

Отделението разполага с:

 • Приемно – консултативен кабинет;
 • Кабинет за неинвазивна функционална  диагностика на сърдечно- съдовата система за извършване на Велоергометрия (тредмил) и холтер мониториране;
 • Ехокардиографски кабинет
 •  Звено за електрокардио стимулация
 • Стационар с 30 легла, разпределени както следва:
  • Интензивна кардиология с 6 легла за интензивно наблюдение
  • Обща кардиология с 23 легла
  • Продължително лечение – 1 легло
  • Инвазивна кардиология
В отделението се осъществява  диагностика и лечение на сърдечно – съдови и ревматологични заболявания.
В обособения интензивен сектор се осигурява интензивно лечение на болни с пресен инфаркт на миокарда, ритъмни нарушения, остра сърдечно–съдова слабост и други.
В отделението работят: 8 лекари, от тях 6 с призната специалност по Кардиология и 2 със специалност по Вътрешни болести.
Отделението е признато като база за следдипломно обучение по вътрешни болести.

Началник отделение:
д-р Стоян Филипов - специалност кардиология
Ординатори:
Д-р Жерар Шабани – специалност кардиология
Д-р Ивайло Дойчинов – специалност кардиология
Д-р Красимир Дичов – специалност кардиология
Д-р Наталия Георгиева – специалност вътрешни болести
Д-р Пролетка Браткова – специалност вътрешни болести
Д-р Николай Йорданов – специалност кардиология
Д-р Тони Златанов - специалност кардиология
Старша мед.сестра:
Даниела Борисова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 357
094 / 60-66-15 вътр. 312, 354

 нагоре 

 

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ С ДЕЙНОСТИ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

Структура:
Второ  отделение по вътрешни болести е с ІІ ниво на компетентност. В него се осъществяват дейности по следните медицински специалности :
 -  гастроентерология – ІІ ниво на компетентност ;
 -  ендокринология и болести на обмяната – І ниво на компетентност ;
 -  клинична хематология – І ниво на компетентност

Разположено на ІІІ етаж в основния корпус на болницата. Отделението има 30 легла, приемно- консултативен  кабинет и  учебен център за обучение на пациенти със захарен диабет.В отделението се осъществява диагностично уточняване на болни с гастроентерологични и общо терапевтични заболявания.
Лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на гастроинтестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.
Диагностично уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други  токсични увреждания. Осигурен е прием  и на пациенти със заболявания на ендокринната система  - новооткрити , с усложнения, с остро настъпили кризи (кетоацидоза и хипогликемии). В хематологичния сектор се приемат и лекуват хематологично болни с остри и хронични хематологични заболявания.

Началник отделение:
Д-р Данчо Йорданов – специалност Вътрешни болести
Ординатори:
Д-р Галина Вълчова – специалнист гастроентерология и вътрешни болести
Д-р Лиляна Иванова – специалност гастроенетрология и вътрешни болести
Д-р Любомир Нацин – специалност клинична хематология и вътрешни болести

д-р Елза Петрова – специалност ендокринология и вътрешни болести
д-р Соня Славчева – специалност ендокринология и вътрешни болести
Д-р Галина Любомирова – Станчева – лекар
Д-р Ермил Тутунаров – лекар
Старша мед. сестра:
Габриела Георгиева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 357

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Отделението по белодробни болести е едно от най – рано разкритите болнични заведения в района на гр.Видин. Сградата , в която се помещава отделението, като част от болничния комплекс, е построена през 1934 година на два етажа. Поради увеличената заболеваемост от туберколоза в региона, през 50- те години на XX век.е предоставена за лечение на белодробно болни. Впоследствие поради недостиг на легловия фонд , през 60-те години на XX век ,сградата е била разширена с построяване на 3–ти етаж. През 2018г. След вътрешна реорганизация на МБАЛ“Св.Петка“ пулмологичният сектор на отделението е преместен в основния корпус на болницата,а фтизиатричния остава в старата сграда. Отделението по пневмология и фтизиатрия разполага с 24 легла от тях 19 за неспецифични белодробни заболявания и 5 за болни с белодробна ТБК, приемно- консултативен кабинет, белодробен функционален кабинет, бронхологичен кабинет. На територията на отделението има сектор за ”Диагностика на туберкулоза”към микробиологичната лаборатория на болницата. В отделението се извършва спешна и планова хоспитализация на пациентите с белодробни заболявания. Извършват се изследвания:спирометрия и микробиологична диагностика на туберкулозата. Стационарното лечение на болните от туберкулоза от цялата област,в началната(интензивна) фаза, се осъществява само в отделението по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ “ Света Петка” АД гр. Видин. Лечението в продължителната фаза(след изписването) – даването на противоспецифичните медикаменти,както и контрола на лечението,се осъществява от екипа на отделението в създадената диспансерна структура.Екипа на отделението активно участваше от 2008 г. до самия край на Програмата на МЗ“Подобряване на устойчивостта на Националната програма по тубркулоза”през 2019.Програмата беше финансирана със средства от Глобалния фонд за борба със СПИН туберкулоза и малария към СЗО. В отделението работят 4 лекари – началникът на отделението е с призната специалност по Пневмология и фтизиатрия и с призната специалност по Вътрешни болести; 1 лекар е с призната специалност по Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести и е сертифициран бронхолог, 1 лекар със специалност по пневмология и фтизиатрия.

Началник отделение:
Д-р Николай Николов – специалност пневмология и фтизиатрия;специалност вътрешни болести
Ординатори :
Д-р Цветан Бонов - специалност пневмология и фтизиатрия;специалност вътрешни болести;сертифициран бронхолог;
Д-р Светлана Георгиева - специалност пневмология и фтизиатрия
Д-р Олена Иванова
Д-р Кристина Иванова - лекар
Старша мед. сестра:
Надя Цветкова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 353, 363

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделението по нефрология и диализно лечение е разположено на първия етаж в сградата на  старата болница и е специализирано за лечение на пациенти с ОБН и ХБН, чрез различни форми на извънбъбречни методи за очистване на кръвта.
Отделение по нефрология и диализно лечение е с   ІІ- ро ниво на компетентност и има в структурата си :
- приемно- консултативен  нефрологичен кабинет
- нефрологичен стационар с 5 легла
- диализна структура с  ІІІ- то ниво на компетентност, с разкрити 14 диализни поста - 6 в „чистата” зала и 6 в  „жълтата” зала

 • лечение на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност;
 • лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност;
 • лечение на усложненията на ХБН при пациенти на диализно лечение;
 • лечение на болни с напреднала ХБН и подготовката им за включване на диализно лечение;
 • подготовка на подходящите болни за бъбречна трансплантация;
 • лечение на болни с ХБН в додиализния период;
 • хемодиализа, хемоперфузия,

Дейността се осъществява на двусменен работен режим, модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на диализната процедура.
Отделението по нефрология и диализно лечение е определено като база за следдипломно обучение по вътрешни болести.

Началник отделение:
Д-р Снежана Йоханова – специалист по вътрешни болести и нефрология
Ординатори:
Д-р Емилия Недкова - специалист по вътрешни болести
Д-р Пролет Иванова – лекар
Старша мед. сестра:
Ивет Георгиева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 303
094 / 60-66-15 вътр. 343, 340

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Структура:
Отделението по нервни болести е с ІІ ниво на компетентност, разположено е на вторият етаж в основния корпус на лечебното заведение в близост до отделението по образна диагностика, кл. лаборатория и други важни структурни звена на болницата.
Отделението разполага с:

 • Приемно консултативен кабинет
 • Кабинет по електрофизиология за електроенцефалография и електромиография,  оборудван с апарати за: ЕЕГ, ЕМГ, и Доплерова сонография.
 • Стационар с 24 легла, от които 2 за продължително лечение

В отделението се осъществяват диагностика и  лечение  на заболявания на централната и периферната нервна система.
В отделението работят 2–ма лекари с призната специалност по нервни болести, 2 лекар без специалност и 1 анестезиолог.

Началник отделение:
Д-р Ангел Благоев – специалност неврология
Ординатори:
Д-р Севда Ценкова – специалност неврология
д-р Тони Илиев – специалност анестезиология и реанимация
д-р Анатоли Ангелов – лекар
Д-р Даниела Маркова - лекар
Старша мед. сестра:
Даниела Милчева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 338
094 / 60-66-15 вътр. 306, 319

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

Отделението по педиатрия има ІІ ниво на компетентност, намира се на І етаж в основния корпус на болницата.
Отделението разполага с 35 болнични легла, в това число:
- Детски кърмачески –15
- Детски вътрешни –15
- Детски инфекции – 3
- Детска гастроентерология – 2
- Приемно- консултативен кабинет

В отделението по педиатрия  се извършва диагностика и лечение на пациенти на възраст от 0  до 18 години с остри и хронични обострени заболявания.
В отделението работят 7 лекари, с призната специалност по детски болести.
Отделението е признато като база за следдипломно обучение по детски болести.

Списък на клиничните пътеки и амбулаторните процедури по договора с НЗОК 2016 г., за оказване на болнична помощ от отделението.

Началник отделение:
д-р Пламен Филипов – детски болести
Ординатори:
Д-р Валерия Вълчева – специалност детски болести
д-р Олга Буданова – детски болести
Д-р Цветослава Младенова – специалност детски болести
Д-р Цветан Цоков –специалност детски болести
Д-р Лада Панчева – специалност детски болести
Д-р Петя Георгиева – специалност детски болести
Старша мед. Сестра:
Мариела Недкова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 310
094 / 60-66-15 вътр. 269, 264

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ  И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Отделението по кожни и венерически болести е ситуирано в самостоятелна сграда в двора на лечебното заведение. По своята дейност то е уникално, като единствено на територията на Област Видин, оказващо специализирана дермато – венерологична помощ.


Отделение по Кожни и венерически болести е с ІІ- ро ниво на компетентност и разполага с :
- приемно- консултативен кабинет
- микологичен кабинет
- 3 болнични стаи с 5 легла

В отделението работя 3–ма лекари със призната специалност по кожно-венерически болести.

В отделението работя 2 – ма лекари със призната специалност по  кожно-венерически болести.

Началник отделение:
д-р Маринела Стоянова – специалност кожно-венерически болести
Ординатори:
д-р Мария Николова – специалност дерматология и венерология
д-р Мая Илиева - специалност дерматология и венерология
Старша мед. сестра:
Евелина Кирилова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 311
094 / 60-21-31 вътр. 307

 

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ

Отделението по психиатрия е разположено в стария корпус на болничния комплекс, разполага с 30 легла и ІІ- ро ниво на компетентност. Дейността на отделението се осъществява в  сектор Общ профил с 20 легла, Дневен стационар с 5 легла и сектор  за повишена сигурност - 5 легла. Към отделението има открити :

 • приемно – консултативен кабинет с диспансерни функции
 • манипулационна;
 • зала за колегиуми;
 • дневна за групови занимания на  пациенти.

На 01.03.2007 г стартира Проект BG 2004 / 016-711.01.02-3.1.64 Създаване и функциониране на услугата – Отделение за остри психични разстройства в МБАЛ “Св. Петка ” АД, гр. Враца, финансиран по програма ФАР BG 2004/016-711.01.02 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността” съгласно договор за безвъзмездна помощ BG 2004/016-711.01.02-3.1.66, съгласно който е изграден сектор за пациенти с висока степен на зависимост от грижи с 5 легла, модерно оборудван и обзаведен.
 В тази насока в отделението са разработени и се изпълняват следните програми:

 1. Технологична програма;
 2. Терапевтична програма за краткосрочни и средносрочни грижи;
 3. Програма за кризисни интервенции;
 4. Програма за фамилна терапия и групова психотерапия;
В отделението работят 6 лекари, един от които с две специалности.
Отделението е акредитирано като база за следдипломно обучение на лекарите.

Началник отделение:
д-р Владимир Кичашки - специалност психиатрия
Ординатори:
д-р Румен Димитров – специалност психиатрия
д-р Петър Бойчев – лекар
Д-р Йордан Вълчев – специалност психиатрия
Борис Георгиев - психолог
Старша мед. сестра:
Валентина Калинашева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 302, 308, 358

 нагоре 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е с II-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Физикална и рехабилитациионна медицина” - с 10 легла.

Списък на клиничните пътеки по договора с НЗОК 2016 г., за оказване на болнична помощ от отделението.

Началник отделение:
д-р Елза Евдокимова – специалност физикална и рехабилитационна медицина
Лекар:
Д-р Лъчезар Асенов- лекар
Кинезитерапевт:
Виктория Иванова
Старши рехабилитатор:
Катя Перова
Старша мед.сестра
Ирина Аврамова
Рехабилитатори:
Александър Мариев
Илияна Ванкова
Рейхан Османова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 388

 нагоре 

Аптека

Болничната аптека, като част от болничния комплекс, съществува още от създаването на болницата.
Аптеката е разположена на вторият етаж на основния корпус на болницата, осигурена е с площ и е зонирана съгласно ЗЛХМ.
Аптеката притежава  необходимите разрешително за откриване на болнична  аптека и лиценз за работа с наркотични вещества.
В аптеката се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински изделия.
Аптеката отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34/30.10.2000 год.
В аптеката работят 1 магистър фармацевти, 1 помощник фармацевт, 1 мед. фелдшер и 1 санитар

Управител:
Антоанета Тодорова
Телефони:
094/ 60-06-92
094/ 60-21-31: вътр. 278

 

 нагоре 

 

 

 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 30.10.2023 г.