[2018-02-14]

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр.Видин по седем обособени позиции“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Договор ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Приложение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-02-12]АОП № 00425-2018-0002

„Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация]
- [ Обявление ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 

Примерни менюта:
- [ Диета 9,15 ]
- [ Диета 1а ]
- [ Диета 1,5,7,10 ]
- [ Диета 4 ]
- [ Диета Течно-кашова ]
- [ Диета Хемодиализа ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-02-07]

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява ]
- [ Образец 8 А ] [ Образец 8 А ]
- [ Образец 9 А ] [ Образец 9 А ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-01-29]АОП № 00425-2018-0001

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация]
- [ Обявление ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-01-05]АОП № 9072030

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява]
- [ Удължаване на срок за оферти /15.01.2018г. ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Протокол №1 / 29.01.2018 г. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-10-19]АОП № 00425-2017-0009

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Протокол №1 /17.01.2018г. ]
- [ Съобщение цени /25.01.2018г. ]  <= ново 
- [ Решение / 31.01.2018 год. ]  <= ново 
- [ Протокол №2 ]
- [ Протокол №3 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-11-24] АОП № 00425-2017-0008

„Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД – ВИДИН И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" - АД, ГР.ВИДИН


[2017-10-17]АОП № 9069364

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява за удължаване ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-09-26]

Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95H, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ ”Света Петка” АД - град Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Решение ]
- [ Протокол №1 ] 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-09-14] АОП № 00425-2017-0007

„Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ „Света Петка”АД, град Видин”
Документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление - цени ] <= ново 
- [ Решение ] 
- [ Решение ] 
- [ Протокол №1 ] 
- [ Протокол №2 ] 
- [ Протокол №3 ] 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-05-09]АОП № 00425-2017-0005

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин и доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД – Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ АОП - Решение ]
- [ АОП - Oбявление ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Образци ]
- [ Документация ]
- [ Изисквания ]
- [ ЕЕДОП ]
- [ Техническа спецификация - обособена позиция 1 ]
- [ Техническа спецификация - обособена позиция 2 ]
- [ Техническа спецификация - обособена позиция 3 ]
- [ Ценово предложение №1 ]
- [ Ценово предложение №2 ]
- [ Ценово предложение №3 ]
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Протокол № 1 / 28.07.2017 г. ] 
- [ Становище за осъществен контрол I-етап ]  <= ново 
- [ Становище за осъществен контрол II-етап ]  <= ново 
- [ Доклад ]  <= ново 
- [ Протокол №2 ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Обявление прекратяване ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-05-05]АОП № 00425-2017-0006

Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин, по две самостоятелно обособени спецификации:
  1. спецификация № 1 за доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
  2. спецификация № 2 за доставка на хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционен блок на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин”.


[2017-05-05] АОП № 9064043

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обявление за удължаване на срока ]
- [ Решение ]
- [ Протокол №1 / 30.05.2017г. ] 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-04-25] АОП № 9063693

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Съобщение за ПРЕКРАТЯВАНЕ / 05.05.2017 год. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-04-25]АОП № 9063687

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява за удължаване ]
- [ Протокол №1 /11.05.2017г. ]
- [ Решение ]
- [ Съобщение за ПРЕКРАТЯВАНЕ / 04.10.2017 год. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-04-24] АОП № 00425-2017-0004

„Доставка на медицински консумативи, имплантируеми кардиостимулатори и изделия за отделение по Кардиология“ за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ] ( в АОП )
- [ Обявление ] ( в АОП )
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ ОП1 Специфични медицински консумативи и изделия ]
- [ ОП2 Имплантируеми кардиостимулатори и изделия ]
- [ Разяснения ]
- [ Разяснения ]
- [ Разяснения ]
- [ Разяснения ]
- [ Обявление ]
- [ Доклад ]  <= ново 
- [ Протокол за очевидна фактическа грешка ]  <= ново 
- [ Протокол №2 ]  <= ново 
- [ Протокол №3 ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Обявление прекратяване ]  <= ново 
- [ Обявление ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-03-29] АОП № 00425-2017-0003

Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ] ( в АОП )
- [ Обявление ] ( в АОП )
- [ Документация ]
- [ Разяснения. ] 
- [ Протокол №1 / 27.04.2017г. ] 
- [ Протокол №2 / 09.05.2017г. ] 
- [ Протокол №3 / 26.05.2017г. ]  <= ново 
- [ Решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ №325 / 04.05.2017 год. ] 
- [ Обявление ]  <= ново 
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-02-13] АОП № 00425-2017-0002

Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин

[2017-02-10]АОП № 9061363

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД по седем обособени позиции:
  • Обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС заСПС, собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Света Петка“ АД“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбявa в АОП ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Декларации ]
- [ Приложение 1 ]
- [ Приложение 2 ]
- [ Приложение 3 ]
- [ Приложение 4 ]
- [ Приложение 5 ]
- [ Приложение 6 ]
- [ Протокол №1/21.02.2017 год. ]  <= ново 
- [ Решение №176/27.02.2017 год. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

[2017-01-13]

Периодична доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, град Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Oбявление ]
- [ Решение (АОП) ]
- [ ЕЕДОП ]
- [ Документи ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Ценова спецификация ]
- [ Обявление за отваряне на ценовите оферти ]
- [ Протокол №1 / 09.02.2017 год. ]  <= ново 
- [ Протокол №2 / 13.02.2017 год. ]  <= ново 
- [ Протокол №3 / 16.02.2017 год. ]  <= ново 
- [ Решение №168 / 21.02.2017 год. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

Архив на обществените поръчки:

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 14.02.2018 г.