ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - архив 2015 год.


[2015-11-04] АОП № 00425-2015-0008

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин[2015-11-03] АОП № 00425-2015-0007

Приготвяне и осигуряване на храна за пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбявление ] ( в АОП )
- [ Решение ] ( в АОП )
- [ Документация ]
- [ Методика ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Обявление за отваряне на ценовите оферти ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-09-23] АОП № 00425-2015-0006

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ АОП - Информация за преписката ]
- [ АОП - Решение ]
- [ АОП - Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Техническо предложение - лекарства по ПЛС ]
- [ Техническо предложение - лекарства извън ПЛС ]
- [ Техническо предложение - Хемодиализа ]
- [ Техническа спецификация - лекарства по ПЛС ]
- [ Техническа спецификация - лекарства извън ПЛС ]
- [ Техническа спецификация - Хемодиализа ]
- [ Ценова спецификация - лекарства по ПЛС ]
- [ Ценова спецификация - лекарства извън ПЛС ]
- [ Ценова спецификация - Хемодиализа ]
- [ Допълнителни пояснения (към 26-10-2015) ]
- [ Допълнителни пояснения (към 05-11-2015) ]
- [ Протокол №1/17.11.2015 - отваряне на офетрите ]
- [ Протокол №2/23.11.2015 - оценяване на техн. предложения ]
- [ Обявление за отваряне на ценовите оферти ]
- [ Протокол №3/04.12.2015 ]  <= ново
- [ Протокол №4/11.01.2016 за отваряне на ценовите оферти ]  <= ново
- [ РЕШЕНИЕ №256/21.03.2016 г. за обявяване на класирането ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-07-09]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Покана ]
- [ Декларации ]
- [ Декл.- срок на валидност ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Приложение № 1 ]
- [ Ценово предложение ]
- [ Договор - проект ]
- [ РЕШЕНИЕ №873/17.08.2015г. за определяне на изпълнител ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-07-09]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95,пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ”Света Петка” АД град Видин
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Покана ]
- [ Образци ]
- [ Предложение за изпълнение ]
- [ Ценово предложение ]
- [ РЕШЕНИЕ №872/17.08.2015г. за определяне на изпълнител ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-07-09]

Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Доументация ]
- [ Образци ]
- [ Проект на договор ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ ПРОТОКОЛ №1/24.08.2015г. за отваряне на техн.предложения ]  <= ново 
- [ ПРОТОКОЛ №2/24.08.2015г. за отваряне на ценовите предложения ]  <= ново 
- [ РЕШЕНИЕ №940/04.09.2015г. за определяне на изпълнител ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-06-02]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Покана ]
- [ Техническа документация ]
- [ ПРОТОКОЛ № 1 ]  <= ново 
- [ РЕШЕНИЕ №651/18.06.2015г. за определяне на изпълнител ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-04-23]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин"
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Покана ]
- [ Приложения ]
- [ Приложение 5 ]
- [ Ценова оферта ]
- [ ПРОТОКОЛ - резултат от разглеждането на ценовите оферти ]
- [ РЕШЕНИЕ №569/29.05.2015г. за определяне на изпълнител ]
- [ ДОГОВОР №68/23.06.2015г. за изпълнение ]  <= ново 
- [ ДОГОВОР №69/23.06.2015г. за изпълнение ]  <= ново 
- [ ДОГОВОР №77/13.07.2015г. за изпълнение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-03-18]

Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по обща и клинична патология и Отделение по образна диагностика при МБАЛ „Света Петка” АД – Видин[2015-03-13]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Покана ]
- [ Образци ]
- [ РЕШЕНИЕ за възлагане на Обществена Поръчка ]
- [ ДОГОВОР за изпълнение на Обществена Поръчка ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-03-12]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Покана ]
- [ Документация за участие ]
- [ Решение за прекратяване ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-03-11]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Покана ]
- [ Образци ]
- [ РЕШЕНИЕ за възлагане на Обществена Поръчка ]
- [ ДОГОВОР за изпълнение на Обществена Поръчка ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-03-05]

Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр.Видин[2015-02-16]

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбявление ]
- [ Решение ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация - лекарства по ПЛС ]
- [ Техническа спецификация - лекарства извън ПЛС ]
- [ Техническа оферта - лекарства по ПЛС ]
- [ Техническа оферта - лекарства извън ПЛС ]
- [ Ценова оферта - лекарства по ПЛС ]
- [ Ценова оферта - лекарства извън ПЛС ]
- [ Отваряне на ценовите оферти ]
- [ Окончателно РЕШЕНИЕ ]
- [ Приложение №1 към окончателното решение ]
- [ Приложение №2 към окончателното решение ]
- [ Договор № 57/25.05.2015, изпълнител "Софарма Трейдинг" АД ]  <= ново 
- [ Договор № 58/25.05.2015, изпълнител "Софарма Трейдинг" АД ]  <= ново 
- [ Договор № 59/25.05.2015, изпълнител "Фаркол" АД ]  <= ново 
- [ Договор № 60/25.05.2015, изпълнител "Фаркол" АД ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-01-27]

Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Oбявление ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Методика за определяне на комплексна оценка ]
- [ Проект на договор ]
- [ Допълнителни пояснения ]
- [ Заповед за прекратяване ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.12.2023 г.